SVS Telekomünikasyon Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (SVS Telekom) kişisel verilerinizin güvenliği hususuna azami hassasiyet göstermekte ve ilişkili tüm gerçek ve tüzel kişilere ait her türlü kişisel verinin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun olarak işlenmesine ve muhafaza edilmesine büyük önem atfetmektedir. Veri güvenliği kapsamında her türlü kişisel bilgilerinizin, temel hak ve hürriyetleriniz ile Anayasal Haklarınızın korunması amacıyla düzenlenen “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” hakkında sizleri bilgilendirmek isteriz. Kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak SVS Telekom tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir. SVS Telekom olarak işbu Aydınlatma Metni aracılığıyla kişisel verilerin korunması ve işlenmesine yönelik her türlü hukuki zemini ve süreci oluşturarak ve ilişkili olduğumuz tüm kişiler nezdinde bu hususta farkındalık yaratarak Kanun’a uyum sağlamayı amaçlamaktayız.

Aydınlatma Metninin Amacı ve Kapsamı SVS Telekom tarafından kişisel verilere ilişkin gerçekleştirilecek her türlü işlemin 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile birlikte ilgili sair mevzuat uyarınca hukuka ve usule uygun bir biçimde yürütülmesi amaçlanmaktadır. Bu kapsamda kişisel verileri herhangi bir şekilde elde edilecek, kaydedilecek, depolanacak, işlenecek, saklanacak, kullanılacak, aktarılacak ya da devralınacak gerçek müşteriler, potansiyel müşteriler, şirket hissedarları, şirket yetkilileri, şirket çalışanları, çalışan adayları, iş birliği içinde olduğumuz kurumların çalışanları, hissedarları ve yetkilileri, ziyaretçiler ve ilgili diğer tüm üçüncü kişiler bakımından işbu Aydınlatma metni düzenlenmiş bulunmaktadır.​

Kişisel Verilerin Toplanması-İşlenmesi ve İşleme Amaçları Kişisel veriler SVS Telekom tarafından verilen hizmet, ürün ya da ticari faaliyete bağlı olarak; otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, ofisler, çağrı merkezi, internet sitesi, görsel, fiziksel ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik olarak toplanmaktadır.

SVS Telekom hizmetlerinden kişisel olarak yararlandığınız ya da tabi olunan yasal düzenlemelerde daha uzun bir süre öngörülmesi durumunda söz konusu müddetçe; Kimlik verileriniz, iletişim verileriniz, SVS Telekom’dan aldığınız hizmet gerektiriyorsa finansal verileriniz, hizmetlerinizin yürütülmesi kapsamında elde edilen kişisel ve özel nitelikli kişisel verileriniz, SVS Telekom bünyesinde işe başvurmanız hâlinde, bu kapsamda elde edilen özgeçmişiniz dâhil sair kişisel verileriniz, SVS Telekom bünyesinde çalışıyorsanız veya daha önce çalışmış olmanız durumunda iş ilişkiniz çerçevesinde hizmet akdiniz ve iş akdiniz kapsamında gerekli olan ve işe yatkınlığınız ile ilgili kişisel verileriniz aşağıda yer alan amaçlar çerçevesinde işlenebilmektedir.​

Hizmetlerimiz karşılığında faturalandırma yapılabilmesi,Kimliğinizin teyit edilebilmesi,İlgili mevzuat uyarınca kamu kurum ve kuruluşlarınca talep edilen bilgilerin paylaşılabilmesi, SVS Telekom’un tabi olduğu yasal yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi, İç işleyişin sağlanması, geliştirilmesi ve araştırma yürütülmesi, İşe alım ve işin devamının yürütülmesi için gerekli faaliyetlerin sürdürülebilmesi, Anlaşmalı olunan kurumlarla, size sunulan hizmetlere ilişkin faaliyetlerin yerine getirilebilmesi,Müşteri memnuniyeti ve şikâyetlerinin yönetilebilmesi,Vergi Yükümlülüklerinin yerine getirilebilmesi,Raporlama ve denetim yapılabilmesi,SVS Telekom ile iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin veri güvenliğinin temini,Sunulan ürün ve hizmetlerden faydalanabilmesi için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılabilmesi,Sunulan ürün ve hizmetlerin sizlerin beğenisi, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilebilmesi, iş stratejilerinin belirlenebilmesi ve uygulanabilmesi,Şirketimizin insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini, ​Yukarıda yer verilen işleme amaçlarının yanı sıra, kişisel verilerinizin, yurtiçinde veya yurtdışında yerleşik:​ İlgili bakanlıklar dahil, denetleyici ve düzenleyici kamu kurum ve kuruluşları ile kanunla yetkilendirilmiş olmak kaydıyla diğer özel veya kamu tüzel kişileri ve yargı organları, icra dairelerine, Avukatlar, danışmanlar ve bağımsız denetim ve vergi danışmanları dâhil olmak üzere danışmanlık hizmeti aldığımız üçüncü kişilere, Vergi sorumluluğu gereği paylaşılması gereken kurumlara, SVS Telekom’un sunduğu hizmetlerin ifasını mümkün kılacak anlaşmalı olunan her türlü hizmet sağlayıcılar ve iş ortaklarımız dâhil, hizmetlerinin geliştirilmesi ve yürütülebilmesini sağlamak amacıyla yurt içinde ve yurt dışında iş birliği içerisinde olduğumuz iş ortaklarımız ve diğer üçüncü kişilere aktarabilecektir. Kişisel Veri Toplamanın Hukuki Sebebi Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı, görsel, fiziksel ya da elektronik, dijital ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve SVS Telekom’un verdiği hizmet kapsamında sözleşmesel ve yasal yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi amacı ile toplanır.

Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız Kişisel verilerinize ilişkin olarak; Kişisel verisinin işlenip işlenmediğini öğrenme, Kişisel verileri işlenmişse, verinin işlenmesine ilişkin bilgi talep etme, Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, Kişisel verilerinizin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenmek, Kişisel verileri SVS Telekom tarafından eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, İşlenen verilerin otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Kişisel Verilerin Saklanma Süresi İşbu Aydınlatma Metni’nde anılan kanallar vasıtasıyla SVS Telekom ile paylaşmış olduğunuz kişisel veriler, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuatta süre öngörülmüş ise, öngörülen sürelere uygun şekilde saklanacaktır. SVS Telekom, kişisel verileriniz ile özel nitelikli kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmesini ve bu verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini engellemekte, kişisel verilerin muhafazası amacıyla gerekli güvenlik düzeyini sağlamakta ve personelimiz ile gizlilik sözleşmesi imzalanması, fiziki ve dijital ortamda saklanan verilerin güvenliği, dijital ortamda saklanan verilere yetkisiz erişimin engellenmesi amacıyla şifreleme teknikleri gibi her türlü teknik ve idari tedbirleri almakta, gerekli güvenlik düzeyini sağlamak için bütün teknolojik imkânları kullanmaktadır.

Talepleriniz İçin Bizimle İletişime Geçmek İsterseniz 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında kişisel verilerinizle ilgili tüm soru ve taleplerinizi şirketimiz Esenkent Mah. Baraj Yolu Cad. Emirgan Sok. No:3 34776 Ümraniye / İstanbul adresine yazılı olarak (Noter kanalı ile) iletebilirsiniz.

SVS Telekom, Kanun’un 13. Maddesinde öngörüldüğü üzere işbu talebi, talebin niteliğine göre en geç otuz gün süre içerisinde ücretsiz olarak yazılı cevap vermek suretiyle sonuçlandıracaktır. Ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde SVS Telekom’un Kurulca belirlenen tarifedeki ücreti talep etme hakkı saklıdır.

SVS Telekom, veri sahiplerinin KVKK’nın 11. Maddesi uyarınca sahip oldukları haklara ilişkin başvuruları kabul edebileceği gibi, gerekçesini açıklamak şartıyla reddedebilir. Başvurunun reddedilmesi, verilen cevabın yetersiz bulunması veya süresinde başvuruya cevap verilmemesi hallerinde veri sahibinin, Kanun’un 14. Maddesi gereğince cevabı öğrendiği tarihten itibaren otuz ve her halde başvuru tarihinden itibaren altmış gün içinde KVKK’na şikayette bulunma hakkının mevcut olduğu, aydınlatma yükümlülüğümüz kapsamında veri sahiplerine önemle duyurulur.

İşbu Aydınlatma Metni kapsamında haklarınıza ilişkin taleplerinizi muhasebe@svstelekom.com.tr e-mail adresi üzerinden iletebilirsiniz, talebin niteliğine göre talebiniz en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde sonuçlandırılacaktır.

Admin Panel